Strona główna Strona główna » O fundacji

O fundacji

Przedsiębiorstwo Specjał w 2010 roku założyło Fundację, której działalność wspierać ma przede wszystkim osoby niepełnosprawne, dyskryminowane, wykluczone, jak również ich rodziny i osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Fundacja działa na zasadzie angażowania wolontariuszy wykonujących zadania w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.

Naszym celem jest przede wszystkim wspieranie dzieci niepełnosprawnych. Chcemy zapobiegać wykluczeniu, ograniczać bariery, stwarzać im możliwości pełniejszego rozwoju. Na początku funkcjonowania Fundacji będziemy skupiać się na pomocy dzieciom niepełnosprawnym pracowników GK Specjał. Z czasem jednak planujemy wyjść z inicjatywą poza struktury firmy i wsparciem objąć dzieci nie tylko z Podkarpacia, ale i z terenu całej Polski. – podkreśla Krzysztof Tokarz, inicjator Fundacji Specjał.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez takie działania, jak:

  • finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz lekarstw dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
  • wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia,
  • organizowanie akcji pomocy na rzecz osób z grup docelowych działań Fundacji,
  • organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie,
  • organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia oraz inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, dyskryminowanych i wykluczonych społecznie,
  • organizowanie i finansowanie działań mających na celu pomoc w zakresie leczenia i rehabilitacji oraz integracji społecznej niepełnosprawnych dzieci osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Specjał,
  • utworzenie programu stypendialnego, programu wyrównującego szanse edukacyjne, promującego talenty i wybitnie uzdolnione dzieci i młodzież z ubogich rodzin,
  • pomoc w przypadku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.

fundacjaspecjal.pl © 2011, All rights reserved | Polityka cookies

projekt i realizacja baudesign.pl